เรื่องของ Preposition(บุพบท) ในภาษาอังกฤษ
เรื่องการใช้บุพบทในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนักเรียนไทยส่วนใหญ่นะครับ เพราะวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสำนวน แต่ละประโยค ซึ่งเรียกว่าเรียนกันไปจบไม่สิ้นทีเดียวแต่ทว่า “การเดินทางหมื่นลี้ เริ่มจากก้าวแรก” ดังนั้นครูจึงขอให้นักเรียนเริ่มให้ความสนใจกับบุพบทในภาษาอังกฤษนับตั้งแต่วันนี้นะครับ บุพบทคือคำที่ใช้เชื่อมคำนาม,คำสรรพนาม,หรือวลีเข้าด้วยกัน โดยคำหรือวลีที่อยู่หลังบุพบทจะถูกเรียกว่า “กรรมตามหลังบุพบท” คำบุพบทจะใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือวลีที่อยู่หลังบุพบทนั้นมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆอย่างไรในประโยค ในที่นี้ ครูขอแบ่งบุพบทในภาษาอังกฤษเป็น 3 หมวดใหญ่นะครับ ได้แก่

  1. บุพบทบอกเวลา
  2. บุพบทบอกสถานที่
  3. บุพบทลูกผสม คือบอกสถานที่และทิศทางในเวลาเดียวกัน

(อย่างไรก็ตามในภาษาอังกฤษก็ยังมีบุพบทที่ทำหน้าที่อื่นๆ อีกด้วยนะครับซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปครับ)

การใช้บุพบทบอกเวลา

ตารางต่อไปนี้แสดงการใช้บุพบทบอกเวลา

บุพบท คำอธิบายการใช้ ตัวอย่าง
in ใช้กับชื่อเดือน

in July; in September

  ใช้กับ ปีค.ศ. in 1985; in 1999
  ใช้กับชื่อฤดูกาล in summer; in the summer of 69
  ใช้กับช่วงเวลาของวัน เช่น ตอนเช้า ตอนบ่าย ตอนกลางคืน in the morning; in the afternoon; in the evening
  ใช้กับระยะเวลา (ในอนาคต) in a minute; in two weeks
บุพบท คำอธิบายการใช้ ตัวอย่าง
at ช่วงของวัน เช่น ตอนกลางคืน at night (เป็นสำนวน)
  ใช้กับจุดเวลา at 6 o’clock; at midnight
  ใช้กับเทศกาล at Christmas; at Easter
  ใช้กับสำนวนเฉพาะ at the same time
preposition use examples
on ใช้กับชื่อวันในสัปดาห์ on Sunday; on Friday
  ใช้กับวันที่ on the 25th of December*
  ใช้กับวันพิเศษ on Good Friday; (วันศุกร์ของสัปดาห์อีสเตอร์)
on Easter Sunday (วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์)
on my birthday (วันเกิดของฉัน)

* คำที่เป็นตัวเอียงให้ละไปในภาษาเขียน (เช่น on 25th December อ่านว่า on the twenty fifth of December)

บุพบท คำอธิบายการใช้ ตัวอย่าง
after หลังจาก กิจกรรมบางอย่าง. after school (หลังเลิกเรียน)
before ก่อนบางอย่างจะเกิดขึ้น before Christmas (ก่อนเทศกาลคริสมาส)
by ก่อนถึงเวลาหนึ่งๆ by Thursday (ก่อนจะถึงวันพฤหัสบดี)
during ระหว่าง (+คำนาม) during the holidays (ระหว่างวันหยุด)
between ระหว่างสองจุดเวลา between Monday and Friday (ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์)
from … to
from… till/until
ตั้งแต่…จนถึง… from Monday to Wednesday
from Monday till Wednesday
from Monday until Wednesday (ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ)
past ใช้กับการบอกเวลา 23 minutes past 6 (6:23)
(ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า ยี่สิบสามนาที ผ่าน หก ซึ่งหมายความว่า ผ่านหกนาฬิกามาได้ยี่สิบสามนาทีแล้ว = 6:23 น.)
to ใช้กับการบอกเวลา 23 minutes to 6 (5:37) (ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า ยี่สิบสามนาที จะถึง หก ซึ่งหมายความว่า อีกยี่สิบสามนาทีจะหกนาฬิกา = 5:37 น.)
for ใช้กับระยะเวลา for three weeks (เป็นเวลาสามสัปดาห์)
since ใช้กับจุดเวลา (แปลว่า ตั้งแต่) since Monday (ตั้งแต่วันจันทร์)
till/until จนถึง till tomorrow
until tomorrow
(จนถึงวันพรุ่งนี้)
up to ใช้กับการบอกปริมาณเวลาว่า ปริมาณสูงสุดจะไม่เกินปริมาณนี้ up to 6 hours a day (มากถึงหกชั่วโมงต่อวัน)
within ใช้กับระยะเวลา เพื่อบอกว่าระยะเวลาสิ้นสุดจะเกิดขึ้นเมื่อใด within a day (ภายในหนึ่งวัน)

 

การใช้บุพบทบอกสถานที่ (in, on, at)

ตารางต่อไปนี้แสดงการใช้บุพบทบอกสถานที่ in, on, at

บุพบท ประโยคตัวอย่าง คำแปล
in
We sit in the room .
เรานั่งอยู่ในห้อง
  I see a house in the picture .
ฉันเห็นม้าตัวนึงในรูป
  There are trouts in the river .
ในแม่น้ำมีปลาเทร้าท์
  He lives in Paris .
เขาอาศัยอยู่ในเมืองปารีส
  I found the picture in the paper .
ฉันเจอรูปในหนังสือพิมพ์
  He sits in the corner of the room .
เขานั่งอยู่มุมห้อง
  He sits in the back of the car .
เขานั่งอยู่ท้ายรถ
  We arrive in Madrid .
พวกเรามาถึงเมืองแมดริด
  He gets in the car .
เขาขึ้นรถ (เข้ามาบนรถ)
  She likes walking in the rain .
หล่อนชอบเดินตากฝน
  My cousin lives in the country .
ลูกพี่ลูกน้องฉันอาศัยอยู่ในชนบท
  There are kites in the sky .
มีว่าวอยู่ในท้องฟ้า
  He plays in the street . (BE)
เขาเล่นอยู่บนถนน
  She lives in a hotel .
หล่อนพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง
  The boys stand in a line .
เด็กชายหลายคนยืนเข้าแถว
  He is in town .
เขาอาศัยอยู่ในแมือง
  I have to stay in bed .
ฉันต้องนอนอยู่บนเตียง
  The robber is in prison now.
โจรติดคุกอยู่ในตอนนี้
บุพบท ประโยคตัวอย่าง คำแปล
at
She sits at the desk . หล่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะ
  Open your books at page 10 . เปิดหนังสือไปที่หน้า 10
  The bus stops at Kent . รถประจำทางจอดที่แคนท์
  I stay at my grandmother’s . ฉันอยู่ที่บ้านของคุณยาย
  I stand at the door . ฉันยืนอยู่ที่ประตู
  Look at the top of the page . มองที่ส่วนบนของหน้า
  The car stands at the end of the street . รถจอดอยู่ที่สุดถนน (ท้ายซอย)
  You mustn’t park your car at the front of the school . คุณห้ามจอดรถที่หน้าโรงเรียน
  Can we meet at the corner of the street ? เราจะไปเจอกันที่หัวมุมถนนได้ไหม?
  I met John at a party . ฉันเจอกับจอห์นที่งานปาร์ตี้งานหนึ่ง
  Pat wasn’t at home yesterday. เมื่อวานนี้แพทไม่อยู่บ้าน
  I study economics at university . ฉันเรียนวีชาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
  He always arrives late at school . เขามักมาโรงเรียนสาย
บุพบท preposition คำอธิบายการใช้ use ตัวอย่าง examples
on The map lies on the desk .
แผนที่อยู่บนโต๊ะ
  The picture is on page 10 . รูปอยู่ที่หน้า 10
  The photo hangs on the wall . รูปถ่ายแขวนอยู่บนกำแพง
  He lives on a farm . เขาอาศัยอยู่ในฟาร์ม
  London Eye lies on the river Thames ลอนดอนอาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์
  Men’s clothes in on the second floor . แผนกเสื้อผ้าชายอยู่ชั้นสอง
  The shop is on the left . ร้านค้าอยู่ทางซ้ายมือ
  My friend is on the way to Moscow . เพื่อนของฉันกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปเมืองมอสโค
  Write this information on the front of the letter . เขียนข้อมูลนี้ลงบนด้านหน้าของจดหมาย

 

การใช้บุพบทบอกสถานที่และทิศทาง

ตารางต่อไปนี้แสดงการใช้บุพบทบอกสถานที่และทิศทาง

บุพบท คำอธิบาย ประโยคตัวอย่างและคำแปล
above อยู่เหนือ The picture hangs above my bed.
(รูปแขวนอยู่เหนือเตียงฉัน)
across จากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง You mustn’t go across this road here.
(คุณข้ามถนนตรงนี้ไม่ได้)
There isn’t a bridge across the river.
(ไม่มีสะพานที่จะข้ามแม่น้ำ)
after สิ่งหนึ่งที่ตามหลังอีกสิ่งหนึ่ง The cat ran after the dog.
(แมววิ่งไล่สุนัข)
After you. ต่อจากคุณนะครับ (เช่น ให้คุณทำให้เสร็จก่อน แล้วผมค่อยทำต่อ หรือ ใช้พูดเวลาเปิดประตูให้เพื่อน แล้วต้องการให้เพื่อนผ่านประตูไปก่อน)
against directed towards sth. The bird flew against the window.
along ไปตามแนว They’re walking along the beach.
พวกเขาเดินไปตามชายหาด
among ในกลุ่ม, ท่ามกลาง I like being among people.
ฉันชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน
around รอบๆ We’re sitting around the campfire.
พวกเรานั่งล้อมรอบกองไฟ
behind ข้างหลัง Our house is behind the supermarket.
บ้านของพวกเราอยู่หลังซุปเปอร์มาร์เก็ต
below อยู่ต่ำกว่า Death Valley is 86 metres below sea level.
เด็ธวัลลิ อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 86 เมตร
beside ข้างๆ Our house is beside the supermarket.
บ้านของเราอยู่ข้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
between ระหว่าง Our house is between the supermarket and the school.
บ้านของเราอยู่ระหว่างซุปเปอร์มาร์เก็ตกับโรงเรียน
by ใกล้ He lives in the house by the river.
เขาอยู่ในบ้านที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำ
close to ใกล้ Our house is close to the supermarket.
บ้านของเราอยู่ติดกับซุปเปอร์มาร์เก็ต
down จากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำ, ลงมาจาก He came down the hill.
เขาลงมาจากเนินเขา
from จาก (สถานที่เริ่มต้น) Do you come from Tokyo ?
คุณมาจากเมืองโตเกียวใช่ไหม
in front of ข้างหลัง Our house is in front of the supermarket.
บ้านของเราอยู่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
inside ข้างใน You shouldn’t stay inside the castle.
คุณไม่ควรอยู่ข้างในปราสาท
into เข้าไปใน You shouldn’t go into the castle.
คุณไม่ควรเข้าไปในปราสาท
near ใกล้ Our house is near the supermarket.
บ้านของเราอยู่ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
next to ติดกับ ข้างๆ Our house is next to the supermarket.
บ้านของเราอยู่ติดกับซุปเปอร์มาร์เก็ต
off ออกไปจาก The cat jumped off the roof.
แมวกระโดดออกไปจากหลังคา
onto ไปอยู่บน The cat jumped onto the roof.
แมวกระโดดขึ้นไปบนหลังคา
opposite ตรงข้ามกับ Our house is opposite the supermarket.
บ้านของเราอยู่ตรงข้ามกับซุปเปอร์มาร์เก็ต
out of ออกไปทาง The cat jumped out of the window.
แมวกระโดดออกไปทางหน้าต่าง
outside ข้างนอก Can you wait outside ?
คุณรออยู่ข้างนอกได้ไหม
over ข้าม The cat jumped over the wall.
แมวกระโดดข้ามกำแพง
past ผ่าน Go past the post office.
ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไป
round รอบๆ We’re sitting round the campfire.
พวกเรานั่งล้อมรอบกองไฟ
through ตัดผ่าน You shouldn’t walk through the forest.
คุณไม่ควรเดินผ่านป่า
to ไปยัง มายัง I like going to Australia
ฉันชอบไปทวีปออสเตรเลีย
Can you come to me?
คุณมาหาฉันหน่อยได้ไหม
I’ve never been to Africa .
ฉันไม่เคยไปอาฟริกา
towards มุ่งไปยัง They walk towards the castle.
พวกเขาเดินมุ่งไปยังปราสาท
under อยู่ใต้ The cat is under the table.
แมวอยู่ใต้โต๊ะ
up จากด้านล่างสู่ด้านบน, ขึ้นไปบน He went up the hill.
เขาขึ้นไปบนเขา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s