ผลการเรียนรู้

1. รู้และอ่านออกเสียงสระ  พยัญชนะ  ในระบบพินอินได้

2. รู้และสามารถเขียนพินอินได้ถูกต้องตามระบบพินอินได้

3.รู้และเข้าใจคำสั่งต่างๆ ที่ใช้บ่อยในห้องเรียนเป็นภาจีนได้

4.รู้และสามารถกล่าวทักทาย  กล่าวลา  กล่าวขอบคุณ แนะนำตนเองแบบง่ายๆ  และกล่าวขอโทษเป็นภาจีนได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. รู้และบอกความต้องการของตนเองอย่างง่ายๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

6. รู้และสามารถแยกกลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ  บุคคล  สัตว์  สิ่งของ  อาหาร  ผลไม้  วัน  สี  ขนาด สถานที่ได้

7. รู้และสามารถเขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตามลำขีด

8. รู้และแสดงออกซึ้งความเข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู้ของเจ้าของภาษา

9. รู้จักและเข้าใจเนื้อหาเพลงจีนแบบง่ายๆ  และสามารถร้องเพลงได้

10. รู้และสามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ในกิจกรรมที่กำหนดให้ได้

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s